Domů / ZAHRADA

Ředidlo S 6001 plech 830 ml, plast 700 g

Kód: 1084147
Ředidlo S 6001 pro syntetické nátěrové hmoty na vzduchu zasychajících, nanášených stříkáním. Přídává se po částech za stálého míchání.
Dodavatel: Pavel Hanák
Produkt již není v prodeji
Ředidlo S 6001 plech 830 ml, plast 700 g

Bezpečnost a ochrana zdraví: Dráždí kůži.

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: nízkovroucí hydrogenovaný benzín (lakový benzín), xylen.

Hustota produktu: 0,780 - 0,825 g/cm3.

Obsah celkového organického uhlíku: 0,90 kg/kg

Max. prahová hodnota obsahu těkavých látek 850 g/l

Max. obsah těkavých látek v produktu 825 g/l

Nebezpečí ohně!

Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Specifikace
Váha 0.67 kg
S tímto zbožím kupují
Cannabis Pleťový krém s konopným olejem 75 ml Cannabis Pleťový krém s konopným olejem 75 ml Kód: 71000
Skladem
Pleťový krém s konopným olejem pro jemné ošetření pleti.
38 %
Zlevněno z 149,0 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 92,4 Kč
Detail
Dove mýdlo 100 g cream oil argan Dove mýdlo 100 g cream oil argan Kód: 3881
Skladem
Tuhé mýdlo 100g.
14 %
Zlevněno z 22,0 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 19,0 Kč
Detail
Fixinela 500 ml /21/ Fixinela 500 ml /21/ Kód: 701
Skladem
Fixinela 500.
28 %
Zlevněno z 46,9 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 33,9 Kč
Detail
Semo fazol BORLOTTO DI VIGEVANO Semo fazol BORLOTTO DI VIGEVANO Kód: 93177
Skladem
Semo fazol obecný pnoucí - BORLOTTO DI VEGEVANO
16,2 Kč
Detail
Gillette gel na holení 200 ml Gillette gel na holení 200 ml Kód: 214692
Skladem
21 %
Zlevněno z 84,9 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 67,0 Kč
Detail